facebook icon

Не всички шофьори са наясно с размера на социалните помощи, които се предлагат във връзка с немски трудов договор. Всеки шофьор, като гражданин на Европейския съюз, е обхванат от системата за сигурност на дадена държава-членка на ЕС и следователно има същото право да кандидатства за социални помощи като и граждани на тази държава.

Германия се нарича социална държава поради броя на предлаганите помощи, още повече, че принципът на социалната държава се явява като разпоредба в немската конституция, което го прави  и политически ангажимент. В една модерна държава, като Германия, гражданите са поставени на първо място, това се вижда от социалния пакет.

Едно от най-важните и най-популярни социални придобивки е т.нар Kindergeld, издаден от немски фонд за семейни обезщетения (Familienkasse). Водачите, наети на  немски условия, като родители, осигурени в България, и работещите в Германия, имат право на семейни помощи. Основното условие за получаване на Kindergeld е децата, живеещи в рамките на Европейския съюз, да имат под 18 години или деца до 25-годишна възраст. Съществува и възможност за получаване на обезщетения за деца на възраст над 18 години, които не се обучават, но търсят работа (възрастова граница е 21 години) и за деца на 25 години, които са спрели образованието си за период от 4 месеца. Децата не са длъжни да бъдат регистрирани в Германия, те могат да си изкарват прехраната без ограничения, тъй като техните доходи не оказват влияние върху размера на обезщетението. В някои случаи е възможно да получите помощ и за възрастни деца, които не учат. Помощ винаги се предоставя на едно лице, например родител или пряко на дете, но при условие, че то вече не зависи от родителите.

За да получите семейни помощи в Германия, трябва да имате идентификационен номер, т.нар Steuerliche Identifikationsnummer, който се издава по време на регистрацията в Германия или по време на първото данъчно облагане. Всеки кандидат трябва да потвърди мин. 6 месеца работа в Германия (183 дни) или да  подаде свидетелство за регистрация в Германия, също мин. 6 месеца. Интересен е фактът, че можете да кандидатствате и за половин година назад. Лицето, което подава заявлението, ще бъде заплатено за последните 6 месеца работа.

Има изключение, което засяга хората, без идентификационен номер. Това се отнася предимно за работниците, които, въпреки че са наети на работа в Германия, нямат постоянно пребиваване, а пътуват до друга държава от ЕС. Тази ситуация се отнася главно до шофьорите, които са делегирани да работят от немска компания. В този случай, като се попълва заявлението на Kindergeld, нерегистрирано лице в Германия може да подаде ЕГН.

Единствената възможност за получаване на идентификационен номер въпреки липсата на регистрация е първото данъчно облагане в Германия. След това споразумение идентификационният номер ще бъде в удостоверението за доходите (Lohnsteuerbescheinigung) или върху данъчната оценка (Einkommensteuerbescheid).

Наличието на неограничено данъчно задължение е неизменно условие за получаване на семейни помощи. Всеки заявител трябва да уреди данъци с немска данъчна служба (Finanzamt) и да докаже това, като представи адресна регистрация, договор за наем на апартамент или – при липса на регистрация – данъчно решение (Einkommensteuerbescheid), издадено от данъчната служба (Finanzamt).

Всеки работник нает в Германия за по-дълъг период от време е длъжен да представи последните немски  данъчни решения, т.нар Einkommensteuerbescheid или данъчен сертификат – Lohnsteuerbescheinigung (за всеки период на работа до четири години назад). Лицата, които упражняват собствен бизнес в Германия, трябва да представят копие от вписването в търговския регистър, т.нар Gewerberegister.

Какво е значи  понятието неограничено данъчно задължение?

Това е данъчен статус, който може да бъде получен, ако в дадена година пребивавате в Германия или работитните 183 дни или доходът в България не надвишава повече от 4002 € или 90% от дохода е получен в Германия.

Шофьорите принадлежат към привилегирована група хора, които, въпреки липсата на постоянно пребиваване, могат да кандидатстват за Kindergeld. Но въпреки това, струва да разгледаме няколко въпроса, които ще улеснят и ускорят процеса на кандидатстване за обезщетения:

  • временна адресна регистрация в Германия
  • да се въздържате от кандидатстване за семейни помощи, докато първото данъчно облагане не бъде уредено в Германия
  • документи от работодателя, удостоверяващи престой в Германия в продължение на 183 дни

Вземайки предвид гореизложеното, всеки водач може да бъде сигурен, че молбата му няма да бъде отхвърлена.

През 2018 г. процентът на семейните надбавки в Германия се е увеличил и в момента е  194 евро за първото и второто дете, за третото 200 евро, а за четвъртото и всяко следващо 225 евро на месец. Kindergeld се предоставя на деца, родени, осиновени, деца на съпруг и дори внуци, ако правната грижа за тях се упражнява от баби и дядовци.

Какви документи са необходими за кандидатстване за Kindergeld? Списъкът на документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението, е дълъг и зависи от формата на заетостта. Най-важните документи са Европейското свидетелство за брак и раждане, удостоверение за регистрация в Германия и преведен сертификат за регистрация на цялото семейство в България, копие от личната карта на кандидата и децата, удостоверение за образование на детето, ако са на възраст над 18 години.

Следва да се има предвид, че немската администрация, в зависимост от семейното положение, може да поиска повече документи. Актът за раждане на дете без брак трябва да бъде преведен на немски език с помощта на заклет преводач.

Кандидат, който е в развод със своя партньор, трябва да подаде съдебна заповед, преведена от заклет преводач. Ако заявителят се е ползвал от социално подпомагане или е кандидатствал за нея в друга държава от ЕС, той / тя също така е длъжен да подаде решение за отпускане или отказ за обезщетение. В случаите, когато попечителят  на детето не е семейство, кандидатът трябва да предостави сертификат, преведен на немски език, в който родителите декларират, че поверяват детето повери детето на даден човек.

В допълнение към известните ползи от Kindergeld, служителите имат много други парични обезщетения за деца: Kinderzuschlag – детски надбавки € 140, Elterngeld – родителски € 300-1800, Mutterschaftsgeld – обезщетение за майчинство до € 390, Landeserziehungsgeld – помощи за отглеждане на дете € 150-300 Betreuungsgeld – помощ за грижи 100-150 €. Тези суми се изплащат за едно дете.

Kinderzuschlag е допълнение към Kindergeld, който може да получат родителите/опикун на детето, ако техния доход не надвишава 900 € (за самотни родители 600 €). Тази добавка може да бъде изплатена до 25-годишна възраст, ако детето живее с кандидата и се съдържа от него.

Заявленията за Kindergeld могат да бъдат намерени на специални формуляри, налични в Фондовете за семейни обезщетения или на уебсайтове като www.familienkasse.de или www.bzst.de. Заявленията могат да се подават лично или с помощта на пълномощник по пощата. Решението за отпускане на обезщетения обокновенно чакат от две до шест месеца.